Pozemkové úpravy

Obsahom pozemkových úprav je podľa Zákona Slovenskej národnej rady č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Zjednodušene možno povedať, že pozemkové úpravy sa uplatnia všade tam, kde usporiadanie pozemkového vlastníctva pomocou bežných komerčných spôsobov (t.j. kúpne, zámenné, darovacie alebo nájomné zmluvy v spojení s geometrickými plánmi) neprichádza do úvahy - dôvodom môže byť príliš vysoký počet  parciel, vlastníkov a vlastníckych vzťahov (rádovo viac, než pri geometrických plánoch) alebo existencia tzv. neznámych vlastníkov.

Pre lepšie pochopenie významu všetkých činností vykonávaných v rámci projektu pozemkových úprav je dôležité uvedomiť si, aké iné činnosti projekt supluje:
1. Zistenie vlastníctva: dnes sa obnova a aktualizácia vlastníctva vykonáva v samostatnom konaní prostredníctvom Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), avšak pôvodne šlo o súčasť pozemkových úprav. V rámci projektu vyhotovujeme Register pôvodného stavu - súpis pozemkov s ich ohodnotením
2. Nové mapovanie: v rámci projektu vykonávame podrobné zameranie územia (účelové mapovanie polohopisu a výškopisu), komisionálne odsúhlasujeme stav jednotlivých druhov pozemkov (kultúr) v teréne
3. Nové usporiadanie pozemkov (scelenie, komasácia): je najdôležitejšou časťou projektu - vlastníkovi namiesto množstva jeho pôvodných pozemkov naprojektujeme niekoľko nových pozemkov
4. Plánovanie krajiny + investičná príprava: súčasťou projektu sú Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, ktoré po schválení nahrádzajú rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie). Výsledkom projektu sú aj pozemky vo vlastníctve obce určené na realizáciu (výstavbu) spoločných zariadení a opatrení (poľných ciest, vetrolamov...)

Iba spojením týchto činností do jedného konania, jedného projektu je možné dosiahnuť maximálnu efektívnosť a opodstatnenie pre ich vykonávanie. Skúsenosti hovoria, že mapovanie extravilánových častí katastrálnych území bez riešenia pozemkového vlastníctva nemá takmer žiadny pozitívny výstup. Rovnako tak krajinné plánovanie nerešpektujúce zložitosť vlastníckych vzťahov neopustí nikdy oblasť projektov a štúdií a nevstúpi do etapy realizácie projektu v teréne.

Významným výstupom projektu pozemkových úprav je detailné a dôsledné          (s dôrazom na vlastnícke hranice) rozčlenenie celého územia na

  •   súkromné pozemky,  slúžiace na podnikanie v poľnohospodárstve, lesohospodárstve, agroturizme atď.
  •   verejné a spoločné priestory vo vlastníctve obce a štátu, slúžiace širokej verejnosti (štátne cesty, vodné plochy, biokoridory) alebo vlastníkom v danom území (poľné cesty, vetrolamy, remízky...)

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8