Daň z nehnuteľností

Samosprávy často vyberajú daň z nehnuteľnosti za pozemky v extraviláne len na základe údajov od vlastníkov, resp. užívateľov, pričom nemajú prehľad o jej skutočnej výške.
Daň z nehnuteľností je významným zdrojom obecných príjmov. Jej výpočet je však vzhľadom na neaktuálne údaje katastra nehnuteľností a veľký počet vlastníckych vzťahov nepresný a obtiažny.
Zhotovenie daňovej mapy a následný výpočet daňovej povinnosti pre jednotlivých užívateľov a vlastníkov môže priniesť poriadok do výberu dane z nehnuteľnosti.

Výpočet dane z nehnuteľností vykonávame z prienikov mapových vrstiev:

 • Vlastnícka mapa (parcely CKN a EKN na LV)
 • Mapa užívacieho stavu  v extraviláne (LPIS, lesné celky…)
 • Stavby (evidované i neevidované v KN)

Postup:

 • Vytvoríme súvislú vlastnícku mapu z parciel CKN a EKN, ktoré sú evidované na LV
 • Parcelám EKN alebo ich častiam priradíme druh pozemku podľa stavu CKN (druh pozemku EKN je informačný podľ vyhl. 461/ … ) príp. podľa skutočného stavu
 • Podľa druhu pozemku a platného VZN vypočítame daň z nehnuteľností za každý pozemok  ( vieme určiť daňovú povinnosť aj za celé kú.)
 • Vytvoríme mapu a databázu užívacieho stavu (bloky poľn. pôdy LPIS), na základe ktorej bude možné skontrolovať, či za poľn. pôdu bola vyrúbená daň v správnej výške
 • Vytvoríme databázu stavieb evidovaných a neevidovaných v KN a nelegálnych (čierne stavby podľa ortofotomáp); súčasťou sú aj pridružené stavby k hlavnej stavbe
 • Vytvoríme databázu bytov
 • Vytvoríme databázu vlastníkov – daňovníkov, ktorí po zosúladení s evidenciou obce  budú evidovaní len raz
 • K pozemkom, stavbám a bytom podľa vlastníckych vzťahov budú priradení vlastníci ale aj platitelia dane z čoho je preukazné kto za koho platí napr.
 • Užívatelia poľnohospodárskych pozemkov za vlastníkov
 • V rodinnom dome za viacerých platí jeden člen rodiny

Na výpočet slúži databázová aplikácia na výpočet dane z nehnuteľností:

 • Softvérové riešenie na sprehľadnenie a presnú evidenciu správy pozemkov, stavieb a bytov podľa jednotlivých katastrov
 • Rýchly výpis evidencia podľa majiteľa pozemku – čo kto vlastní
 • Rýchly výpis parciel, stavieb, bytov – kto čo vlastní
 • Evidencia daní a poplatkov za parcely, stavby, byty – možnosť tlače výmerov
 • Evidencia platiteľov daní – ak je iný ako vlastník
 • Evidencia nájomných vzťahov – kto prenajíma a čo
 • Možnosť kontroly, či bola za každý meter štvorcový vyrúbená daň alebo bol pozemok od dane oslobodený

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8