Referencie

Geometrické plány väčšieho rozsahu:
GP na budovanie protipovodňových opatrení pre Slovenský vodohospodársky podnik š.p. na vodných tokoch Štiavnička (Tupá, Horné Semerovce), Krupinica (Veľké Turovce), Litava (Plášťovce), Ipeľ (Ipeľský Sokolec a Šahy) Podlužianka (Levice)
GP na prípravu stavebných pozemkov v investičnej výstavbe (Slovenské elektrárne Enel a.s. - Areál staveniska JE Mochovce, Vodná elektráreň Vozokany nad Hronom, Priemyselný park Levice Géňa – Genoplastik s.r.o., Triopack s.r.o.)
GP na zmenu štátnej hranice na rieke Ipeľ medzi SR a MR v katastrálnych územiach Ipeľský Sokolec, Bielovce a Pástovce
GP na reštitučné účely pre Slovenský pozemkový fond v k.ú. Želiezovce, Lula
GP na porealizačné zameranie väčších investičných celkov (Slovenské elektrárne Enel a.s. – Areál hlavnej stavby JE Mochovce, Investičné celky v priemyselnom parku Levice Géňa: Slovintegra Energy a.s. – paroplynový cyklus, Triopack plastic s.r.o., Arden s.r.o., ZF Sachs a.s., Genoplastic s.r.o., Adato s.r.o.)

Geodetické práce v investičnej výstavbe:
Vytyčovacia sieť a vytyčovacie práce na výstavbe závodov v v priemyselnom parku Levice-Géňa: Slovintegra Energy a.s. (paroplynový cyklus), Arden Equipment, Adato s.r.o., ZF Sachs a.s., Triopack plastic s.r.o., Genoplastic s.r.o.
Digitálna mapa závodu JE Mochovce (ako členovia Geometra Levice s.r.o. - subdodávka pre Energoprojekt Slovakia a.s.)
Porealizačné zamerania čerpacích staníc pohonných hmôt OMV Levice, Transpetrol Tupá, Slovnaft Levice, MOL Šahy a Želiezovce
Meranie priečnych profilov na vodnom toku Hron
Porealizačné zameranie plynovodného vedenia v obciach Šahy, Santovka,Tlmače, Porealizačné zameranie vodovodného vedenia v obciach Tešmak, Starý Hrádok, Jur nad Hronom, Málaš, Porealizačné zameranie telefónnych káblov v obciach Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Chyndice
Vytyčovacia sieť a vytyčovacie práce na výstavbe protipovodňových opatrení na vodnom toku Podlužianka (Levice)
Vytyčovacie práce na výstavbe ČSPH Transpetrol Tupá, hotela Astrum Laus Levice
Vytyčovanie zvislosti komína pre SES Tlmače - Budapešť, Soštanj (Slovinsko)
Zameranie skládok TKO Demandice a Sikenica, výpočet kubatúr, topografia skládky
Meranie priečnych a údolných profilov na rieke Ipeľ (Vituki Budapest)

• Pozemkové úpravy:
PPÚ Ipeľské Úľany
PPÚ Bielovce
PPÚ Nýrovce
PPÚ Tešmák
PPÚ Ostrá Lúka

• Mapové podklady:
Mapové podklady pre veterný park Podhájska a veterný park Demandice
Prehľady vlastníctva pre poľnohospodárske subjedky (Donau farm s.r.o., Farma Biely Sokol s.r.o.)

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8