Jednoduché pozemkové úpravy pre obce a mestá

Opodstatnenosť vykonávania jednoduchých pozemkových úprav z dôvodov investičného zámeru v určitom obmedzenom území je daná kvalitou zámeru investora a jeho súladom s územnoplánovacou dokumentáciou. Vhodným príkladom na aplikáciu takýchto pozemkových úprav je okrem bytovej výstavby aj výstavba priemyselných parkov alebo diaľnic.

Kedy je vhodné uvažovať nad usporiadaním stavebnej lokality pomocou projektu jednoduchých pozemkových úprav?
1. V prvom rade musíme mať jasný zámer - lokalitu, ktorá je svojou polohou  v blízkosti intravilánu obce vhodná na bytovú zástavbu
2. Aj je táto lokalita zaradená v územnom pláne medzi bloky určené na bytovú zástavbu, nie je potrebné takéto pozemky vynímať z poľnohospodárskej pôdy
3. Nádejná lokalita však má jednu podstatnú nevýhodu - rozdrobenosť pozemkového vlastníctva je tak veľká, že jeho majetkoprávne vysporiadanie pomocou bežných komerčných prostriedkov (geometrických plánov a kúpnopredajných zmlúv) je (aj vzhľadom na výskyt neznámych vlastníkov) prakticky nemožná
4. Jediným spôsobom, ako z tvarovo nevýhodných pozemkov určeného operátu (tzv. E-KN) "vyrobiť" stavebné pozemky zmysluplných rozmerov a tvarov s vyriešením verejných priestranstiev a prístupových ciest je Projekt jednoduchých pozemkových úprav
Najčastejšie otázky

  •   Ako sú jednoduché pozemkové úpravy organizované a kto ich môže vykonávať?

Projekt jednoduchých pozemkových úprav povoľuje Pozemkový a lesný odbor OÚ na žiadosť investora, resp. vlastníkov.  Pozemkový a lesný odbor OÚ je v konaní o pozemkových úpravách správnym orgánom, ktorý vedie celé konanie, vydáva úradné rozhodnutia a komunikuje s vlastníkmi. Projekty pozemkových úprav dodávajú pozemkovým úradom špecializované projektantské a geodetické firmy.

  •   Z čoho sú jednoduché pozemkové úpravy financované?

Jednoduché pozemkové úpravy financuje ten, z koho iniciatívy sa vykonávajú, resp. ten, kto je žiadateľom - najčastejšie investor, ale môže ním byť i obec alebo združenie vlastníkov.

  •   Ako dlho trvá projekt pozemkových úprav?

Projekt jednoduchých pozemkových úprav je možné v závislosti od počtu vlastníkov a zložitosti konania ukončiť za 1,5 až 2,5 rokov.

  •   Akým spôsobom sú zaručené vlastnícke práva občanov a ako môžu vlastníci v pozemkových úpravách realizovať svoje požiadavky?

Pozemkové úpravy sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov.  Vlastníci pozemkov na presadzovanie svojich záujmov vytvárajú tzv. Združenie účastníkov pozemkových úprav. Pri prejednávaní projektu je každý známy vlastník predvolávaný na rokovanie. Neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym pobytom zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond.

  •   Čo je potrebné urobiť na začatie projektu jednoduchých pozemkových úprav?

Po zaslaní žiadosti o pozemkové úpravy  Pozemkový a lesný odbor OÚ v prípravnom konaní preverí záujem o JPÚ - na povolenie je potrebný súhlas vlastníkov viac než 50% výmery dotknutých pozemkov.

Výhody jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie pozemkového  vlastníctva  v stavebných lokalitách  v skratke

  •   Vytvorením stavebných pozemkov z pôvodných rozdrobených poľnohospodárskych dosiahneme niekoľkonásobné zvýšenie ich trhovej ceny
  •   Neznámych vlastníkov v konaní zastupuje Slovenský pozemkový fond
  •   Vytvorenie spoločných zariadení a opatrení - obecných pozemkov s komunikačnými a ekologickými funkciami, ktorých výmera sa pokryje v prvom rade zo štátnej pôdy.
  •   Možnosť odpredať malé podiely do 400 m2 Slovenskému pozemkovému fondu.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8