Historická mapa mesta v Mapovej aplikácii Cleerio

Zmyslom vytvorenia historickej mapy mesta je vhodným spôsobom sústrediť na jednom mieste, v jednom geografickom informačnom systéme informácie o mestskej zástavbe a priľahlej krajine z prevažne nedávnych historických období, najmä rôzne mapové podklady a historické obrazové, textové a multimediálne materiály a tieto následne sprístupniť a prezentovať širokej verejnosti.
Historická mapa mesta vytvára plastický obraz o vývoji mesta, rozširovaní jeho hraníc, výstavbe, ale aj o búraní a znehodnocovaní významných stavieb, čím môže napomocť pestovaniu pocitu hrdosti na mesto a záchrane existujúcich pamiatok, resp. starostlivosti o ne. Zároveň slúži ako akýsi mapový fotoalbum pripomínajúci pamätníkom staršie časy.

Významným prvkom je lokalizovanie historických fotografií do mapy a možnosť porovnať súčasnú a historickú situáciu zo snímky za pomoci mobilnej aplikácie priamo v teréne, teda akoby vstúpiť do historickej reality.
Historická mapa mesta môže slúžiť okrem prvotnej propagácie mesta a jeho histórie aj záujemcom o miestnu históriu, pri výchove v školách alebo turistom, či návštevníkom mesta hľadajúcim konkrétne pamiatky s ľahko dostupnými informáciami - t.j. slúžila by ako turistický sprievodca históriou mesta (Turista si stiahne aplikáciu v hotelovej kaviarni a zistí, ktoré pamiatky sú v jeho blízkosti...)  Samozrejme môže byť aj podkladom pri rozhodovaní samosprávnych orgánov o obnove pamiatok, resp. rozvoji mesta. Do úvahy prichádza aj historická mapa regiónu atď.


Ukážku Historickej mapy mesta Levice si môžete vyskúšať na adrese https://maps.cleerio.sk/historicka-mapa-lv

Historická mapa mesta sa skladá z
- databázy mapových, multimediálnych a textových informácii, uložených v cloudovom prostredí
- mapovej aplikácie v operačnom systéme Windows, pracujúcej cez internetové rozhranie  (t.j. prezerateľnej v internetovom prehliadači)
- mobilnej mapovej aplikácie v operačnom systéme Android, umožňujúcej prehliadanie a lokalizáciu záujmových bodov v teréne

Edtitáciu, teda dopĺňanie mapy o bodové obrazové a textové informácie je možné robiťv mapovej i mobilnej aplikácii na základe prístupového hesla - nie je teda nevyhnutné celý obsah tvoriť dodávateľsky.

Ukážkový pilotný projekt Historickej mapy mesta Levice obsahuje nasledovné vrstvy:

• Podkladové mapy
    Open Street map
    Ortofotomapa
• Rakúsko uhorské vojenské mapovanie (verejne dostupný WMS server)
    I. Vojenské mapovanie z r.1764
    II. Vojenské mapovanie z r.1810
    III. Vojenské mapovanie z r.1864
• Historické mapy – georeferencované lokálne mapové podklady v rastrovom tvare
    Mapa z r.1664 (Protiturecká bitka pri Leviciach)
    Pozemnoknižná mapa z r.1860
    Pozemnoknižná mapa z r.1900
    Katastrálna mapa z r.1930
    Ortofotomapa z r.1947-1950
• Stav z r 1664 – zrekonštruované hranice mesta vo vektorovom tvare
    Mestské opevnenie
    Levický hrad
    Vodná priekopa
    Mestské brány
• Stav z r. 1930 - zrekonštruovaná zástavba vo vektorovom tvare
    Existujúce stavby
    Zaniknuté stavby
    Vodstvo
    Polohopis
• Fotografie a zaujímavosti
    Historické fotografie – lokalizované fotografie s doplňujúcimi údajmi (rok, popis, názov…)
    Súčasné fotografie
    Zaujímavosti – najvýznamnejšie kultúrne, stavebné a historické zaujímavosti s doplňujúcimi údajmi, obrazovými súbormi prípadne videosúbormi, či virtuálnymi prehliadkami v Google Street View

V budúcnosti je možné historickú mapu mesta dopĺňať o ďalšie dostupné archívne mapové a obrazové materiály, čím sa postupne vytvorí obsiahla databáza textových, obrazových a multimediálnych informácií viažúcich sa k histórii mesta.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8