Prehľady vlastníctva. Registre vlastníkov. Podklady pre poľovnícke združenia, obce a poľnohospodárske podniky

Častou požiadavkou z praxe, najmä z oblasti poľnohospodárstva, je zostavenie zoznamov vlastníkov pozemkov so súpisom ich spoluvlastníckych podielov a s ich grafickým znázornením.
Takéto prehľady vlastníctva sa vyhotovujú pre poľnohospodárske podniky, poľovné združenia, prípadne záujemcov o investovanie v danom území. 

Výsledky spracovania
Výsledky sú zostavené do tabuliek (najčastejšie Excel), ktoré obsahujú   Zoznamy známych a neznámych vlastníkov s ich sumárnymi výmerami za všetky ich spoluvlastnícke podiely, ktoré sú vypočítané zvlášť pre  spoločné nehnuteľnosti (urbáre) a zvlášť pre pozemky mimo pozemkových spoločenstiev.
Výsledky možno graficky zobraziť niekoľkými spôsobmi podľa možností objednávateľa vo formátoch PDF, VGI, JPEG, KML (Google Earth) alebo priamo v Google Maps, prípadne v mapovej aplikácií CLEERIO.

Súbory 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8