Registre obnovenej evidencie pozemkov

V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len "konanie") sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona 180/1995 Zz.
Zápisom registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) do katastra nehnuteľností získavajú vlastníci možnosť disponovať so svojím majetkom - nehnuteľnosti, pôvodné parcely, sú zapísané na listoch vlastníctva, spravidla v registri EKN.
V súčasnosti sú už Registre obnovenej evidencie pozemkov ukončené takmer na celom území SR, čím je ukončená etapa zisťovania pozemkového vlastníctva.

Pracovníci našej kancelárie sa podieľali v uplynulých dvadsiatich rokoch na spracovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov v približne 90-tich katastrálnych územiach. 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8