Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Hrušovany

Opodstatnenosť vykonávania jednoduchých pozemkových úprav z dôvodov investičného zámeru v určitom obmedzenom území je daná kvalitou zámeru investora a jeho súladom s územnoplánovacou dokumentáciou. Vhodným príkladom na aplikáciu takýchto pozemkových úprav je okrem bytovej výstavby aj výstavba priemyselných parkov alebo diaľnic.

Kedy je vhodné uvažovať nad usporiadaním stavebnej lokality pomocou projektu jednoduchých pozemkových úprav?

1. V prvom rade musíme mať jasný zámer - lokalitu, ktorá je svojou polohou  v blízkosti intravilánu obce vhodná na bytovú zástavbu
2. Aj je táto lokalita zaradená v územnom pláne medzi bloky určené na bytovú zástavbu, nie je potrebné takéto pozemky vynímať z poľnohospodárskej pôdy
3. Nádejná lokalita však má jednu podstatnú nevýhodu - rozdrobenosť pozemkového vlastníctva je tak veľká, že jeho majetkoprávne vysporiadanie pomocou bežných komerčných prostriedkov (geometrických plánov a kúpnopredajných zmlúv) je (aj vzhľadom na výskyt neznámych vlastníkov) prakticky nemožná
4. Jediným spôsobom, ako z tvarovo nevýhodných pozemkov určeného operátu (tzv. E-KN) "vyrobiť" stavebné pozemky zmysluplných rozmerov a tvarov s vyriešením verejných priestranstiev a prístupových ciest je Projekt jednoduchých pozemkových úprav

Výhody jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie pozemkového  vlastníctva  v stavebných lokalitách  v skratke

  •   Vytvorením stavebných pozemkov z pôvodných rozdrobených poľnohospodárskych dosiahneme niekoľkonásobné zvýšenie ich trhovej ceny
  •   Neznámych vlastníkov v konaní zastupuje Slovenský pozemkový fond
  •   Vytvorenie spoločných zariadení a opatrení - obecných pozemkov s komunikačnými a ekologickými funkciami, ktorých výmera sa pokryje v prvom rade zo štátnej pôdy.
  •   Možnosť odpredať malé podiely do 400 m2 Slovenskému pozemkovému fondu.

Pre zväčšenie prejdite po obrázku 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8