Ako postupovať pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľnosti?

V prípade, že ste vlastníkom pozemkov, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva v registri E-KN katastra nehnuteľností (právne parcely alebo aj tzv. parcely určeného operátu), tieto pozemky síce vlastníte, ale spravidla nemôžete ich užívať, pretože užívanie sa vzťahuje na pozemky evidované v registri C-KN katastra nehnuteľností. To isté platí ak na takomto pozemku chcete postaviť stavbu.
V takomto prípade je potrebné vyhotoviť geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (na majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností), ktorý vlastník spolu s listami vlastníctva potvrdzujúcimi vlastníctvo k pôvodným nehnuteľnostiam, alebo s kúpnopredajnými zmluvami predloží na zápis do katastra nehnuteľností.

V prípade, že na poľnohospodárskom pozemku plánujete postaviť stavbu, je potrebné zabezpečiť na príslušnom Obvodnom pozemkovom úrade vyňatie z poľnohospodárskej pôdy.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8