Ako postupovať pri zápise stavby do katastra nehnuteľností?

Na zápis stavby (napr. rodinného domu) do katastra nehnuteľností je potrebné správe katastra predložiť geometrický plán na zameranie stavby (ten je potrebný už ku kolaudácii stavby) a rozhodnutie Obecného úradu o pridelení súpisného čísla stavby, resp. adresného bodu.
Osobitným prípadom, je zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností – vykonáva sa obyčajne vtedy, ak je potrebné uzatvoriť s finančnou inštitúciou zmluvu o čerpaní ďalšieho úveru v priebehu výstavby a postavená časť stavby má slúžiť ako zábezpeka. Podmienkou je, aby stavba mala postavené prvé nadzemné podlažie. Takýto geometrický plán sa do katastra nehnuteľností zapisuje spolu s úverovou zmluvou.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8