Verejné listiny, právne listiny a zmluvy potrebné k vysporiadaniu nehnuteľností

V prípade potreby Vám pri návšteve našej kancelárie môžeme poradiť ohľadom spísania zmlúv potrebných pri prevodoch nehnuteľností, resp. Vám odporučiť notársku alebo advokátsku kanceláriu.

Vklad do katastra nehnuteľností
Podľa zákona č. 304/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) z 1. septembra 2009 v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“) správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska toho, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom (§31 ods. 1 KZ).
Katastrálny zákon po novom ustanovuje aj výnimku posudzovania zmlúv. V prípade zmlúv o prevode nehnuteľností vyhotovených vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaných advokátom, správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je v súlade s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu (§31 ods. 2 KZ).
Výhodou vyhotovenia zmluvy o prevode nehnuteľností vo forme notárskej zápisnice, resp. advokátom autorizovanej zmluvy, je skrátenie lehoty na rozhodnutie o návrhu na povolenie vkladu z 30 dní na 20 dní.
Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky pre povolenie vkladu.

Návrh na vklad podľa nového znenia §30 ods. 4 KZ nemusí obsahovať číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia ani určenie dňa, ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu.
Prílohou návrhu na vklad je zmluva, avšak už iba vo 2 vyhotoveniach (§30 ods. 5 KZ), na rozdiel od predchádzajúcej úpravy, kde sa vyžadovalo toľko vyhotovení, koľko bolo účastníkov konania, plus ďalšie 3 vyhotovenia. Táto nová právna úprava vyplýva zo zmeneného spôsobu oznamovania povolenia vkladu.
Geometrický plán je prílohou návrhu na vklad len v prípade, ak dochádza k rozdeleniu alebo zlúčeniu pozemku alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku. V prípade, ak je účastníkom právnická osoba, netreba prikladať výpis z obchodného registra. K návrhu už nie je potrebné prikladať ani ocenenie nehnuteľnosti.

Pre praktickú potrebu je dobré vedieť, že:

  • ak je na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom právneho úkonu, založený list vlastníctva, jeho potvrdená kópia je dostatočným podkladom pre vyhotovenie listiny,
  • ak na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom právneho úkonu, nie je založený list vlastníctva, je pre vyhotovenie listiny podkladom potvrdený výpis z pozemkovej (železničnej) knihy, prípadne iná listina preukazujúca právo k nehnuteľnosti (prídelová listina, rozsudok súdu a pod.) a identifikácia parciel,
  • ak sa právnym úkonom nehnuteľnosť delí na časti, zlučuje, alebo akokoľvek mení východiskovú geodetickú informáciu, je nutné na vyhotovenie listiny predložiť technický podklad vo forme geometrického plánu, ktorého údaje sú v absolútnej zhode s textom a údajmi zmenovej listiny.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8